2011 Referat af Generalforsamling nr. 17

 
 
Referat af 17. ordinære generalforsamling afholdt i værkstedets gårdhave
 
torsdag den 26. maj 2011 kl. 17.
 
25 medlemmer var repræsenteret, hvortil kommer ledsagere og gæster – i alt mere end 40 personer. Generalforsamlingen kunne atter i år holdes udendørs men i gråvejr.
 
Fra værkstedet deltog Søren Ellitsgaard.
 
Foreningens formand Knud Th. Pedersen bød velkommen til de fremmødte og gik herefter over til dagsordenen.
 
1.     Valg af dirigent.
 
Bestyrelsen foreslog Helle Mathiasen, som blev valgt.
 
Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
 
 
2.     Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 
Beretning på generalforsamlingen den 26. maj 2011.
 
Tiden går hurtigt, og vi er igen samlet til den efterhånden traditionsrige generalforsamling i Foreningen Stentrykkets Venner. Det er i år den 17. generalforsamling efter stiftelsen, og vi har hvert år konstateret et flot fremmøde fra medlemmerne. Det tager vi som udtryk for, at medlemskredsen engageret lever med i vores lille forenings ve og vel.
 
Det er som sædvanlig en glæde for bestyrelsen at aflægge beretningen i denne hyggelige gårdhave.
 
En meget stor del af medlemskredsen har været med i alle 17 år, og de fleste var ikke årsunger ved indmeldelsen tilbage i midten af 1990´erne. Det betyder, at der i de kommende år må forventes en øget udskiftning. I mange år har vi haft lange ventelister, men det er ikke tilfældet længere.
Bestyrelsen har forsøgt at være på forkant med udviklingen ved at udarbejde en ”hvervebrochure”, der fortæller lidt om Foreningen, og hvad vi kan tilbyde. Brochuren ligger fremme på 1. sal. I må meget gerne reklamere for foreningen og et medlemskab – der er for tiden 2 ledige medlemskaber.
2010 har været et forholdsvis stille år for bestyrelsen. Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder, men mange spørgsmål er blevet drøftet og afklaret via e – mails.
 
Som I formentlig har bemærket, er vores sekretær Bjarne Leth Nielsen gået i gang med en fornyelse af nyhedsbrevene. Der er kommet farvefotos til, og Bjarne forsøger at få interviews m.v. med kunstnere, der er i gang med eller har afsluttet arbejder på værkstedet – specielt med relationer til Stentrykkets Venner.
 
I Nyhedsbrevene har det kunnet læses, at Værkstedet igen i 2010 har haft meget at lave, og Søren har måttet løbe ekstra stærkt, fordi han har måttet undvære Sara på grund af hendes barselorlov.
Der har oven i købet været kræfter til at deltage i udstillinger, bl.a. den publikumsmæssigt populære Art Copenhagen.
 
Årstrykket 2011 – fordelt på 2 tryk á 50 stk. – er blevet udarbejdet af Knud Odde.
Vi håber, at trykket, der vil kunne ses på 1. sal, vil blive værdsat og falde i medlemmernes smag.
 
Kunstnerlegatet, som Foreningen Stentrykkets Venner har stiftet, er også blevet uddelt i det forløbne år. Det tilfaldt den unge, lovende kunstner Ditte Gantriis, der har udført i alt 4 tryk. Også disse kan ses på 1. sal.
Kunstnerlegatet får 10 stk. af hvert af trykkene, og disse sælges til medlemmerne for kr. 2.000,- – 30%, dvs. kr. 1.400,- pr. stk. Provenuet af salget går til Kunstnerlegatet, så det betyder, at I ved køb også er med til at støtte en god sag.
 
Der vil kunne læses mere om såvel Knud Odde som Ditte Gantriis på foreningens hjemmeside.
 
Som bekendt er foreningen ejer af en del tryk og plakater, som med prisangivelse kan ses på hjemmesiden.
Vi skal opfordre til, at medlemmerne ikke blot støtter køb af tryk hos Søren, men også tænker på køb af tryk og plakater af Kunstnerlegatets beholdning.
 
Hjemmesiden er i det forløbne år blevet redigeret efter behov af Kirsten Østergaard og Bjarne Hansen. Medlemmerne er fortsat meget velkomne til at komme med bidrag til f. eks. rubrikken ”Nyheder”, og vi modtager også gerne ris og ros. I kan blot sende en mail til den adresse, som I finder på hjemmesiden under kontakt.
Meget hurtigt efter generalforsamlingen vil der på hjemmesiden blive lagt fotos fra generalforsamlingen ind under ”Nyheder”.
 
Ejendommens renovering – såvel indvendig som udvendig – er som bekendt afsluttet, og vi kan – som kassereren sikkert vil komme ind på senere – konstatere, at kassekreditten ved årsskiftet nærmede sig 0 – punktet.
Bestyrelsen overvejer for tiden, om der skal etableres selvstændig fjernvarmeforsyning til ejendommen. Hidtil har vi fået fjernvarmen via vores nabo MQI, men det har ikke været uden problemer. Vores ”forsyningssikkerhed” vil være bedre med eget anlæg.
 
Vores nabo – MQI DK – har valgt at beholde barakbygningerne til lokale aktiviteter, og disse bygninger er – som I har kunnet konstatere – blevet istandsat.
Murstensbygningerne er efter det oplyste blevet solgt, men identiteten af den nye ejer kendes endnu ikke.
Som det kan konstateres, er murstensbygningerne i en særdeles dårlig vedligeholdelsesstand. Ejerforeningen Valhøj – som også vi er en del af – har senest på generalforsamling den 5. maj 2011 pålagt ejeren af murstensbygningerne straks at gå i gang med renovering efter en af Ejerforeningen rekvireret vedligeholdelsesplan og således, at renoveringen skal være afsluttet med udgangen af dette år. Hvis påbuddet ikke efterleves, er sanktionsmulighederne desværre beskedne.
 
På Ejerforeningens generalforsamling blev det endvidere besluttet at nedsætte et arbejdsudvalg, der skal undersøge mulighederne for og omkostningerne ved at etablere et gårdmiljø. Det drejer sig om arealerne omkring de 2 beboelsesejendomme og ikke mindst gårdarealet mellem Langhuset og MQI. Københavns Kommune vil blive inddraget i arbejdet – bl.a. med henblik på økonomisk støtte. Også Stentrykkets Venner vil være aktive i arbejdsudvalget.
Hvis projektet kan gennemføres, vil det givetvis betyde en tiltrængt forskønnelse af området og give bedre faciliteter og legemuligheder for de efterhånden mange børn i de 2 beboelsesejendomme.
 
Tak til bestyrelsens medlemmer Bjarne Hansen og Bjarne Leth Nielsen samt til suppleanten Helle Mathiasen, som ved et fortræffeligt samarbejde alle har medvirket til at få foreningen til at fungere. Kirsten Østergaard, der har taget sig af sekretariatet, har bl.a. omkring det praktiske fået alt til at fungere på bedste vis. Vi er Kirsten stor tak skyldig for den store og engagerede arbejdsindsats, hun igennem mange år har lagt i foreningen.
 
Stor tak til jer alle for en fremragende indsats i 2010.
 
Også tak til vores revisor, Ole Ørnstrup, for en omhyggelig revision af regnskabet.
 
Til sidst: tak til Søren for godt samarbejde. Det er en fornøjelse og glæde – ikke alene for foreningens medlemmer – men også for kunstnere og andre samarbejdsparter – at komme på værkstedet.
 
3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2010 til godkendelse.
 
Kasserer Bjarne Hansen redegjorde for det fremsendte regnskab, som herefter blev godkendt.
 
4.     Fremlæggelse af budget for 2012 til godkendelse, herunder fastlæggelse af medlemskontingent og -indskud.
 
Budgettet blev gennemgået af Bjarne Hansen. Bestyrelsen foreslog uændret indskud
kr. 3.000,00 og kontingentet uændret til kr. 550,00.
 
Budgettet – herunder kontingent og indskud – blev godkendt.
 
5.     Forslag fra bestyrelsen.
Der var ingen forslag.
 
6.     Forslag fra medlemmerne.
Der var ingen indkomne forslag.
 
7.     Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant.
Følgende er på valg:
Knud Th. Pedersen der ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen foreslog Helle Mathiasen, der blev valgt.
 
Som ny suppleant til bestyrelsen foreslog bestyrelsen Kirsten Højlund, der blev valgt.
 
8.     Valg af revisor og revisorsuppleant.
 
Ole Ørnstrup blev genvalgt som foreningens revisor, og Ib Frandsen genvalgt som revisor-suppleant.
 
9.     Eventuelt.
 
Bjarne Hansen takkede Knud Th. Pedersen for det store arbejde han havde lagt som formand for bestyrelsen siden 1999. Endvidere takkede han Kirsten Østergaard, der ligeledes ønskede at stoppe med sit arbejde for foreningen, for mange års arbejde i sekretariatet med medlemskartoteket, referater, udsendelser, salg af litografier og meget meget mere.
 
Bjarne Leth Nielsen præsenterede årets legatmodtager Ditte Gantriis, der har udført 4 tryk til foreningen. Disse kan købes af medlemmerne for 2.000 kr. – 30% rabat via hjemmesiden. Ditte Gantriis var til stede ved generalforsamlingen.
 
Bjarne Leth Nielsen omtalte endvidere årstrykket, der i år er udført af Knud Odde. Knud Odde havde valgt at lave 2 tryk, der efter tilfældighedsprincippet blev uddelt til medlemmerne. Trykket kan købes for 1.400 kr. hos Søren Ellitsgaard.
 
 
Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen.
 
Formanden takkede dirigenten for veludført ledelse.
 
Der var herefter lodtrækning om
 
1 tryk af Melou Vanggaard. Hun udførte trykket som modtager af Kunstnerlegatet i 2008.
Trykket blev vundet af Nikolaj Mortensen.
 
Efter generalforsamlingen var der lejlighed til at bese værkstedets udstilling.
 
Der blev serveret sandwich og drikkevarer. Mange medlemmer gav sig god tid til en hyggelig snak i de dejlige omgivelser og det gode vejr.
 
Juni 2011
 
 
Kirsten Østergaard                                   Helle Mathiasen
referent                                                     dirigent
 

You may also like...