Nyhedsbrev nr. 52 – april 2017

Udgivet 27/04-2017

Kære medlem

Foreningen har herved fornøjelsen af at udsende Nyhedsbrev nr. 52

Foreningsnyt

Generalforsamling 2017

Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 18. maj 2017 kl. 17.00 i værkstedets gårdhave. Det blev som altid et hyggeligt arrangement, hvor medlemmer, bestyrelsen og værkstedets ansatte fik lejlighed til at mødes. Der blev også mulighed for at se den nye indramningsvirksomhed, som Søren Ellitsgaard har indrettet på den modsatte side af Valhøjvej.
Mange benyttede lejligheden til at bestille indramning i den flotte blå ramme af årstrykket af Mette Hannemann.

Da vi pt. har nogle forsinkelser med opdateringen af hjemmesiden, indsættes referatet fra generalforsamlingen nedenstående.

Helle Kamvig taler på generalforsamlingen
Stemning med børn
Flere medlemmer i gården
Tre medlemmer samlet
Bestyrelsen i snak
Aktivitet på rammeværkstedet

Referat af den 23. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING torsdag den 18. maj 2017

Generalforsamlingen blev som sædvanligt afviklet i god stemning i de hyggelige omgivelser i værkstedets gårdhave. I alt 28 medlemskaber var repræsenteret og i alt ca. 48 deltog i generalforsamlingen

1. Valg af dirigent
Formanden, Helle Kamvig, bød velkommen og foreslog Per Paakjær valgt som dirigent. Dette blev vedtaget. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed og gik derefter over til afviklingen af dagsordenen.

2. Beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.

Fremlagt af formand Helle Kamvig

Velkommen til den 23. generalforsamling i Foreningen Stentrykkets Venner.

Bestyrelsens arbejde:
Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor vi har arbejdet med årstrykket, legattrykket, arrangementer, ejendommens vedli-geholdelse, relationer til naboerne i ejerforeningen, foreningens økonomi, relationer til værkstedet samt nyhedsbrev. Desuden har vi i år arbejdet på, at få overført foreningens hjemmeside til et nyt og mere brugervenligt system. Det er nu lykkedes, og vi vil bruge noget tid på at gennemgå og finpudse hjemmesiden.

Medlemssituationen:
Der er i år kommet 4 nye medlemmer til. Vi vil gerne sige velkommen til Stine og Jonas Meineche, Pernille Koch Erich-sen, Toke Christian Suhr og Frederik Skøt. Vi er således 99 medlemmer i foreningen og har 1 medlemskab ledigt.
Bjarne Leth fører ventelisten, og har I kendskab til nogen, der gerne vil være medlemmer, er man velkommen til at skrive til Bjarne. Gerne én med regnskabserfaring.

Ejendommen:
Et af foreningens mål er at vedligeholde ejendommen her på Valhøjvej, og vi foretager løbende forbedringer og reparati-oner på huset. Sidste år skrev vi, at vi arbejde på en ny port. Det har vi også arbejdet på i år! Vi nåede lige at få sat por-ten op her inden generalforsamlingen. Det er blevet et fint resultat. Desuden har vi haft små reparationer så som et dryppende vandrør og en revne i en rude.

Legatet:
Bestyrelsen afprøver forskellige salgskanaler til foreningens legattryk, således at vi i fremtiden kan fortsætte med at udde-le legatet. Vi har sendt nogle af HMS Dronningen til salg gennem Kristeligt Dagblads medlemmer. Vi har nu solgt 13 li-tografier og har hermed udsolgt Dronningens tryk.

Værkstedet:
Værkstedet har i år udvidet forretningen med et rammeværksted, beliggende på den anden side af Valhøjvej. Virkelig fine og flotte lokaler, som også bruges til udstilling af værkstedets arbejder. De af jer der kom til julesalget, så lokalet. For-eningens medlemmer får 10 procent på indramninger.
Som altid har der været et stort antal anerkendte kunstnere igennem værksted. Det er kunstnere som Peter Martensen, Tal R, Jesper Christiansen, Mie Olise, Lise Malinovsky, Mie Mørkebjerg og mange flere.

Årets kunstnere:
Set i lyset af sidste års valg af kunstnere og deres meget begrænset valg af farver, har vi i år valgt to meget farverige kunstnere, nemlig Mette Hannemann og Jacob Brostrup.

Årstrykket:
Mette Hannemann er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi 1993. Hun har udstillet på en lang række gallerier både i ind- og udland. I øjeblikket arbejder Mette hos Royal Copenhagen med porcelæn, hvilket bliver lanceret i dette forår. Mette holder til på Værnedamsvej, hvor hun sammen med sin mand Jesper Lund har galleri og atelieret Hannemann Lund. Vi er ved at planlægge et værkstedsbesøg for foreningen i september.
Dette års tryk handler om blomster, og derfor selvfølgelig om farver. Motivet i hendes tryk er en markbuket, kornblomster i en mælkekande. Løvet er ved at visne, men blomsterne har bevaret deres lysende blå farver. Der er brugt syv farver/sten. Der er tale om en fundamental glæde over natur, årstid, lethed, og livets forgængelighed – eksemplificeret i en buket i en kande.
Denne motivverden kendetegner alle Mette Hannemanns billeder. De er drømmende, svævende, transparente og feminine.

Legattrykket:
Jacob Brostrup er uddannet fra Danmarks Designskole 2002. Jacob debuterede på Charlottenborgs Forårsudstilling og har siden udstillet på gallerier i ind- og udland. Senest, separatudstillingen på Frederikshavns Kunstmuseum, der sluttede i april.
Hvis man skal sige to ord om dette legattryk bliver det: opløsning og forfald, og Bjarne Leth skriver i sit portræt af Jacob i Nyhedsbrevet: “Det  handler om naturens overtagelse af civilisationen. I legatlitografiet, ser vi en trappe, en Jacobsstige?, der fra en vestibule forsvinder op bag spejlende facader og udskårne loftspaneler fra en svunden florisant tid. På gulvet i vestibulen vokser planter og mystiske vækster, og et forfaldent billetkontor til højre i billedet minder os om, at rejsen ikke kan fortsætte herfra.
Menneskeheden vil i et geologiske perspektiv tabe kampen mod naturen. Derfor er Jacob Brostrups billeder et voldsomt signal om klimaforandringer, ”civilisationens” misbrug af naturværdierne og den afmagt, der er ved at indtage os”.

Legattrykket bliver sat til salg for kr. 4.000, foreningens medlemmer tilbydes trykket for kr. 2.800.
Oplaget er på 60. Foreningen disponerer over 20 tryk.

Afslutning:
Som afslutning siger bestyrelsen tak til alle, der har bidraget til foreningens virke og støttet bestyrelsen i dens arbejde. Tak til Søren for godt samarbejde, for kaffe og lokaler til bestyrelsesmøderne. Det er en fornøjelse at se hvad denne for-enings arbejde har betydet for bygningen og aktiviteterne her på Valhøjvej.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2016 til godkendelse
Regnskabet var udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. Det blev fremlagt af kasserer Bjarne Hansen. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Herefter blev der stillet en række spørgsmål til regnskabet, hvilket glædede kassereren meget, da det sjældent sker, men giver mulighed for uddybende oplysninger om foreningens virke.
Spørgsmål til regnskabet: (Alle besvaret af Bjarne Hansen)

Udgifter til tryk
Spørgsmål: Hvorfor er udgiften til tryk steget fra kr. 15.000 i 2015 til kr. 71.020 i 2016?

Foreningen udgiver hvert år et Årstryk til alle medlemmer. Der var en gammel aftale om, at værkstedet fandt en kunstner, der sammen med værkstedet ville udføre et tryk uden honorar mod at få et antal tryk.
Der for var oplagene typisk på 200 stk.

I 2015 betalte vi honorar til kunstneren Morten Schelde og værkstedet fik et antal tryk. I 2016 har vi betalt et honorar til kunstneren for Årstrykket, og værkstedet udførte trykningen uden honorar. Dertil kom, at vi i 2016 også udgav et med-lemstryk, hvor vi betalte både til kunstneren og til værkstedet.

Fremover vil alle tryk til foreningen og legatet blive med et honorar til kunstneren og til værkstedet.

Overføres til næste år
Spørgsmål: I regnskabet overføres der kr. 943.508 til næste år. Hvor er pengene?

Beløbet kr. 943.508 er foreningens opsparede overskud fra starten i 1994. Foreningens samlede egenkapital på kr. 1.243.508 er placeret i ejendommen, et indestående på en bankkonto med fradrag af nogle få gældsposter.

Ejendommens værdi og et eventuelt salg
Spørgsmål: Hvad er ejendommen værd, og hvad gør foreningen ved eventuelt salg?

Som forholdene er i dag, er den eneste mulige køber Søren, og en eventuel salgspris ville tage udgang i en vurdering ud-ført af en ejendomsvaluar.

Foreningens fremtid uden ejendommen
Spørgsmål: Hvad kan foreningen gøre uden ejendommen og værkstedet, men med en stor formue?

Hvis ejendommen bliver solgt mister foreningen en væsentlig aktivitet i forhold til formålsparagraffen.
Men foreningen kan godt fortsætte som en velhavende kunstforening med midler til at støtte større kunstprojekter og med aktiviteter inden for grafisk kunst til gavn for medlemmerne.

Foreningens mulige ophør
Spørgsmål: Hvad sker der med foreningens formue ved en eventuel opløsning?

Ifølge vedtægterne skal foreningen formue deles ligeligt mellem SMK og Louisiana.

Alle spørgsmål og de tilhørende overvejelser har gennem tiden været behandlet i bestyrelsen.

4. Forelæggelse af budget for 2018 til godkendelse, herunder fastlæggelse af medlemskontingent og indskud.
Budgettet blev fremlagt af kassereren. Bestyrelsen foreslog uændret indskud kr. 3.000 og uændret kontingent kr. 550. Budget- og kontingentforslag blev vedtaget.

5. Forslag fra bestyrelsen
Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

6. Forslag fra medlemmerne
Der var ingen forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant
Helle Kamvig var på valg og blev genvalgt. Som suppleant foreslog bestyrelsen genvalg af Birgitte Rødsgaard. Vedtaget.

8. Valg af revisor og revisor suppleant
Bestyrelsen foreslog genvalg af Ole Ørnstrup som revisor og Alice Nielsen som revisor suppleant. Begge blev valgt.

9. Eventuelt
Herefter takkede formanden dirigenten for veludført gerning og lukkede generalforsamlingen.

Der blev blandt de fremmødte trukket lod om et legattryk af Jacob Brostrup.

De fremmødte blev herefter trakteret med sandwich og forfriskninger, og man kunne efter den gode generalforsamling tage sit årstryk med hjem.

Interesserede blev inviteret til at se det nye rammeværksted på Valhøjvej, hvilket mange benyttede sig af.

6. juli 2017
Bjarne Leth Nielsen, referent
Per Påkær, dirigent

Galleribesøget hos Mette Hannemann

Omkring 20 medlemmer deltog i besøget den 30. september i Mette Hannemanns galleri på Værnedamsvej. Det blev et par gode timer, hvor vi så et flot udvalg af Mettes malerier og tryk. Hun præsenterede os for sine forarbejder til gavl udsmykninger i Valby og vi hørte om hendes liv som kunstner og hendes meget succesfulde samarbejde med Royal Copenhagen. Det lille intime galleri i de hyggelige omgivelser på Værnedamsvej driver hun sammen med sin mand, Jesper D. Lund. Også Jespers malerier blev genstand for opmærksomhed, idet billederne starter deres liv med spartelmasse-bemaling på bagsiden af lærredet! Tak til Mette Hannemann for at åbne sit atelier for besøget.

Nyt fra værkstedet v. Søren Ellitsgaard

Kunstneren Morten Buch, som har tidligere har lavet tryk til foreningen, er i gang på værkstedet med en meget stor serie monotypier (se red. kommentar i slutning af nyhedsbrevet). Vi skal over de næste par måneder lave ca 50 stykker, og planen er, at de skal udstilles på Kastrupgård Samlingen og Horsens Kunstmuseum i løbet af 2018. I forbindelse med udstillingerne bliver der udgivet et katalog, – som- udover Morten Buchs værker – vil beskrive monotypiet historisk og som udtryksform.

Nye udgivelser
Vi arbejder hele tiden med egne editioner, både med kunstnere vi har udgivet med før og helt nye.
Peter Martensen har lavet et meget stort og flot litografi. Vi har udgivet 3 nye tryk med Bo Rune Madsen, som i mange år har været musiker i Mew, men som nu har kastet sig over maleriet. Mie Olise har lave 2 nye værker. Det er første gang vi udgiver noget med Mie. Hun er en rigtig MALER, dejligt. Karl Crull er også ny på værkstedet. Der kom 3 nye værker ud af det, meget fine ting fra Karls krøllede univers. Sidst har Mette Hannemann lavet 2 små litografier. Motivet er næsten blevet Mettes signatur den lille pige der hænger i kanten af papiret.

Nye opgaver
Siden sidst har vi løst opgaver med John Kørner, Marlene Landgreen, Lise Malinovsky, Gudrun Hasle og Jesper Christiansen.

Rammeværkstedet
Nu er det ved at være et år siden, vi åbnede, og det går rigtig godt. Det er et stort plus for værkste-det, at vi nu selv kan indramme, og der er mange som også kommer ind fra gaden med indramnings-opgaver. Vi er også begyndt at få gallerier ind som kunder. De er vigtige, for de kommer med man-ge bestillinger. Jeg er også glad for at se, at mange medlemmer har brugt vores nye rammeværksted.

Andet nyt.
Min medhjælper, Kasper, som arbejdet her i 4 år er desværre stoppet, idet han fandt sig en kæreste i Berlin og er flyttet derned Så lige nu søger jeg en ny medhjælper til værkstedet. Jeg er i gang med at lave en nye hjemmeside, hvilket er et stort projekt. Den nuværende hjemmeside er næste 12 år gammel og trænger til fornyelse. Jeg regner med at en nye hjemmeside er klar i starten af 2018. Til marts 2018 laver jeg en meget stor udstilling med Tal R’s grafik. Han har allerede lavet 2 plakater til udstillingen, og der kommer mere om det projekt senere. Årets julesalg er planlagt til den 2.-3.og den 9.-10. december.

Ejendommen
Der er opsat en solid stålbøjle i porten indtil gården, således at de litografiske sten, som opbevares her, ikke længere skal hvile opad muren ind til naboen. Igen et lille skridt i forbedring og vedligeholdelse af vores ejendom.

x)

Monotypi (lat. enkelttryk) er en grafisk fladtryksteknik, der oftest kun benyttes til et enkelt tryk, idet følgende ikke bliver gode. Der bliver derfor aldrig tale om oplagstryk. Princippet kendes især fra kobbertrykkerier, hvor man benytter en blankpoleret plade til at tegne eller male på.

Med venlig hilsen

STENTRYKKETS VENNER

Bjarne Leth Nielsen, sekretær