Nyhedsbrev nr. 57 – september 2020

Udgivet 15/09-2020

Kære medlem

Foreningen har herved fornøjelsen af at udsende Nyhedsbrev nr. 57.

Foreningsnyt

Også i Stentrykkets Venner har Corona virus pandemien haft ændringer på det vante foreningsliv.
Mest markant var aflysningen af den fysiske generalforsamling, som vi normalt – og med stor deltagelse af foreningens medlemmer – afholder i Værkstedet gårdhave i Valby. Vi kan kun beklage denne amputation af vore aktiviteter, men lover at vende tilbage i fuld styrke.
Generalforsamlingen blev afholdt skriftligt og vi vedlægger “referatet” som bilag til dette Nyhedsbrev.

I sidste Nyhedsbrev nr. 56 orienterede vi om de forestående ombygninger ved BGB AS i gård og mellembygning på vore adresse. Denne sag ligger indtil videre stille og vi har ikke fra bygherre modtaget nye oplysninger om projektet. Vi vil naturligvis holde foreningens medlemmer orienteret, når der er nyt i sagen.

Årstrykket 2020

Årstrykket for 2020 blev udført af Mie Mørkeberg, og det blev udsendt til medlemmer i slutningen af maj måned.
En del medlemmer har forudbestilt indramning af trykket hos Søren Ellitsgaard og vi håber at alle nu afhentet deres indrammede tryk i enten egetræ eller rød ramme.
Motivet på trykket er interessant. En træt bokser puster ud i sit ringhjørne og gør sig klar til næste
omgang. Han (eller er det måske en hun?) er langt fra at være slået ud. Kunne det måske være kunstneren selv. Jeg skal her ikke komme med nærmere fortolkninger, det være sig feministiske eller kønsidentitetbetragtninger, men blot konstatere at der er tale om et stærkt motiv i et meget flot litografisk tryk.

Mie Mørkebergs Årstryk 2020
Mie Mørkeberg på værkstedet
Årstrykket 2020 tager form

Mie Mørkeberg, som for nogle år siden modtog foreningen legat, markerer sig stærkere og stærkere på den danske kunstscene. Den 7. august fyldte hun 40, år og her er hvad pressen skrev om hende i den anledning:

“Mie Mørkeberg er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2006. Hun har modtaget flere priser og legater, senest Martha og Paul René Gauguins Legat i maj 2019.
I 2015 modtog hun Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. Både Statens Kunstfond og Ny Carlsbergfondet har erhvervet malerier og keramik af hende. I 2019 udførte Mørkeberg en udsmykningsopgave i Roskilde Kommune, hvor hun skabte et monumentalt gavlmaleri til byen. I 2015 udførte hun et otte meter langt maleri til den ny FN-by i Nordhavn.

Mørkeberg har haft en soloudstilling på Brandts i Odense, og i 2021har hun en stor soloudstilling på kunstmuseet Trapholt. Derudover er hun blevet inviteret til at udstille sine keramiske værker på Gl. Holtegaards store efterårsudstilling 2020 om keramikkens position i dansk billedkunst.

Hendes malerier og keramiske værker præsenterer en motivverden, der udfolder en særlig stemning eller tilstand. Med et afsæt i sit eget personlige perspektiv på sine omgivelser skaber hun svingninger mellem selvet og det universelle menneskelige.

Mørkebergs malerier er særlige materialeudfoldelser, der udfordrer mediets begrænsninger og potentialer. Klippede og pålimede lærredsstykker er sat på i lag af forskellige tykkelser. De bryder værkfladen og skaber tekstur. Anvendelsen af både akryl- og oliemaling skaber en vekslende tyngde og lethed i værkerne. Senest er hendes keramiske objekter blevet en central del af hendes værkpraksis.”

Atelierbesøg hos Mie Mørkeberg

Stentrykkets Venner arrangerer et besøg på Mie Mørkebergs atelier i Valby fredag den 2. oktober kl. 17. Der er tidligere udsendt separat invitation til medlemmerne om dette arrangement. Mie Mørkeberg vil ved besøget bl.a. fortælle om sit arbejde med det store gavlmaleri i Roskilde.
På grund af covid-19 risiko er besøget begrænset til max 20 personer, tilmeldt til sekretæren efter først til mølle princippet. Hvis der er stor søgning ud over de 20 pladser, vil vi forsøge at gentage arrangementet.
I skrivende stund, den 11. september er besøget fuldtegnet.

Foreningens hjemmeside

Med stor glæde kan vi nu fortælle at hjemmeside er under revision og opdatering. Ansvaret har indtil for nyligt ligget hos den aldrende del af bestyrelsen, uden de nødvendige fagkundskaber til dette arbejde. Med Toke Suhrs indtræden i bestyrelsen som suppleant er der lavet om på dette. Toke har igangsat en modernisering af hjemmesiden, og vi kan blot opfordre vore medlemmer til inden længe at gå ind på www.stentrykketsvenner.dk og klikke sig rundt og læse i den flotte nyopsætning.

Legattryk 2020

Bestyrelsen havde med rådgivning fra Galleri Tom Christoffersen besluttet i år at tildele en portion af foreningen legatmidler til kunstneren Ahmad Siyar Qasimi. Han vil – ud over prisen på 25.000 kr. – under kyndig vejledning af Søren Ellitsgård udføre 1 tryk i 40 eksemplarer. Foreningen vil disponere halvdelen af oplaget, Ahmad resten. Trykket vil ikke blive uddelt til medlemmerne, men solgt 1500 kr. pr stk. for derigennem at skabe nye midler i legatfondet. Medlemmer af Stentrykkets Venner kan erhverve trykket for 1000 kr.

Ahmad Siyar Qasimi

Trykket blev med coronaforsinkelse færdigt den 10. september, og sekretæren tog til Valby for at interviewe Ahmad Siyar.

“Vi sidder med kaffe i lokalet over trykkeriet, og en lidt irriterende musik forstyrrer samtalen. Den viser sig at komme fra mobilen i min lomme. Pinligt, men sommetider lever elektronikken sit eget liv. Ahmad er en særdeles overbærende, venlig og rolig mand med et stærkt blik. Der er slukket. Vi går i gang.

Ahmad Siyars CV er en lang succeshistorie.

Admad er født i Kabul og kom til Danmark som 17-årig. Efter et ophold på kunsthøjskole i Holbær blev han optaget på Det Kongelige Kunstakademi i København i 2008, hvorfra han tog sin afgangseksamen i 2014. I 2016 havde han sin første soloudstilling hos Galleri Tom Christoffersen, hvor han nu er i stald og hyppigt udstiller.
Så det er gået hurtigt.

Er der en sådan historie i det litografi, som Ahmad har lavet til Stentrykkets Venner? Lad os se på det:

Ahmad Siyar Qasimis Legattryk 2020

Motiver er en flygtning, en kvinde reddet fra et skibsforlis. Ansigtet er svøbt i redningsfolie. Kvindens ansigt ses med lukkede øjne centralt i billedet omgivet af linjer og reflekterende urolige flader. Teknikken med tusch og kridt på den litografiske sten giver en lavering, der medfører plasticitet og dybde i billedet. Denne plasticitet er forstærket af det monokrome tryk, ultramarin. De første forsøg med et sort tryk blev flade og uden samme nerve. Ultramarin er farven på Jomfru Marias kappe og denne farve er i kulturen knyttet til det guddommelige og er symbolet på Guds sandhed og evighed. Blå er også himlens og havets farve. Der ligger her et bevist valg fra Siyars side og litografiet er ikonografisk og med religiøse referencer.

Bilag 1. Generalforsamlingen 2020:

Referat af den 26. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 28. maj 2019

På grund af Coronakrisen besluttede bestyrelsen, at generalforsamlingen skulle afholdes skriftligt.
Følgende materiale blev den 1. maj 2020 udsendt til medlemmerne:

  • bestyrelsens beretning for 2019
  • det reviderede regnskab for 2019
  • budget for 2021.

Medlemmerne blev inviteret til at reflektere og kommentere det udsendte materiale. På baggrund af dette ville bestyrelsen anse generalforsamling for gennemført og de i dagordenen nødvendige godkendelser indfriet ved samtykke.

Der er ikke modtaget spørgsmål eller indsigelser fra medlemmerne.
Toke Kristian Suhr er således indvalgt som ny suppleant for 1 år, ligesom Helle Kamvig er genvalgt for en 3 årig periode. Ole Ørnstrup og Alice Nielsen er genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant

Valg af dirigent

Da der ikke har været en fysisk generalforsamling, er der ingen dirigent i år

Beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens beretning for 2019

For Stentrykkets Venner blev 2019 et særligt år, idet foreningen kunne fejre sit 25 års jubilæum.

Dette tager vi som udtryk for, at vi stadig har en sund og levedygtig forening, som med årlige udgivelser af litografier af gode danske kunstnere lever op til sin formålsparagraf om at fremme udbredelsen af det ægte litografiske tryk.

Rammen for at kunne lykkes med denne aktivitet er ejerskabet til bygningen og værkstedet i Valby og Hostrup Pedersen og Johansens lejemål under Søren Ellitsgaards kompetente lederskab. Her skabes der unikke produktioner af litografisk kunst, ikke kun til foreningen men også til kunstforeninger, gallerier og private kunder. Som bekendt har Søren også udvidet sine aktiviteter med et rammeværksted, en facilitet som mange af vore medlemmer også nyder godt af.

Foreningens succes hænger imidlertid også sammen med den trofaste medlemsskare, der dels sikrer økonomien, men også viser sin støtte gennem solidt fremmøde til generalforsamlingerne og pæne ord og hjælpende hænder, når vi kalder på dem. Vi er fortsat ca. 100 medlemmer, hvilket er foreningens mål. Der sker en løbende årlig mindre udskiftning af medlemmerne, idet flere af de oprindelige medlemmer har nået skelsår og alder eller ikke længere kan finde vægplads hos sig selv, børn og børnebørn. Til de medlemmer der forlader foreningen, vil vi også sige tak for jeres støtte gennem mange år.
Vi har i 2019 afholdt 4 bestyrelsesmøder, de fleste afholdt på værkstedet med deltagelse også af Søren Ellitsgaard. På møderne diskuteres nye og kommende udgivelser, foreningens økonomi, bygningernes tilstand og vedligeholdelse, medlemsforhold, nyhedsbreve og arrangementer.

To forhold har påkaldt sig særlig interesse i 2019. For det første 25. års jubilæet, som blev markeret med udgivelsen af trykket af John Kørner og med festlighederne i forbindelse med generalforsamlingen i maj. For det andet har vi brugt megen tid på at sikre foreningens og værkstedets interesser i relation til ombygninger og lejlighedsbyggeri i den tomme mellembygning, som adskiller de to gårde i komplekset på Valhøjvej. Begge forhold er beskrevet lidt mere indgående i vore nyhedsbreve, nr. 55 udsendt i marts 2019 og nr. 56 udsendt i februar 2020.

Omkring byggeprojektet, der forestås af firmaet BGB ApS, har vi måttet acceptere den ulempe, at lageret af litografiske sten ikke længere kan finde sted i portpassagen mellem de to gårde. Porten skal ifølge det endelige projekt flyttes til den anden side af gården uden mulighed for fremtidig opbevaring af sten. Dette er der dog fundet en rimelig løsning på, og ligeledes vil der i tilknytning til ombygningerne blive foretage en del renoveringer af vores bygning uden udgift for foreningen. Ejerforeningen, hvor vi er medlem, har tiltrådt de ændringer, der vedrører fællesarealerne i gårdmiljøet. Vi har endnu ikke en dato for igangsætning af byggeriet, men da der er tale om væsentlige entreprenørarbejder, vil de ikke kunne udføres uden nogle ulemper for værkstedet og dets aktiviteter. Vi arbejder for at minimere sådanne ulemper. Vi vil sige vores tidligere formand Knud Th. Pedersen tak juridisk råd og bistand under forhandlingerne med BGB.

Foreningens hjemmeside og dens vedligeholdelse er vi ikke så stolte af. Den er omkalfatret en smule, men desværre må vi nok erkende, at den siddende bestyrelse ikke har de nødvendige it-evner til at opretholde en dynamisk hjemmeside. Vi ser på forskellige løsningsmuligheder, men i skrivende stund bøjer vi hovederne i ydmyghed.

Nu skriver vi 2020. Der er store usikkerheder om generalforsamling og værkstedets kommende aktiviteter. Årstrykket for 2020 af Mie Mørkeberg er færdigt og vil tilgå medlemmerne, når lejligheden er til det. Vi har af legatmidlerne tildelt et kunstnerlegat til Ahmad Siyar, men hans arbejde på værkstedet er udskudt på ubestemt tid. Men alt vil forhåbentlig falde på plads inden alt for længe.

Tak til alle, som støtter op om Stentrykkets Venner. Velkommen til vore nye medlemmer, og på snarlig gensyn.

Bestyrelsen

Forelæggelse af budget for 2020 til godkendelse, herunder fastlæggelse af medlemskontingent og indskud

Regnskab for 2019 og budget for 2021 blev udsendt sammen med indkaldelsen. Bestyrelsen foreslår et uændret indskud på 3000 kr. og kontingent på 550 kr.

Forslag fra bestyrelsen
Ingen

Forslag fra medlemmerne
Ingen

Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant

Helle Kamvig var på valg og blev genvalgt for 3 år. Som suppleant foreslog bestyrelsen Toke Kristian Suhr. Begge valgt ved samtykke.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslog genvalg af Ole Ørnstrup som revisor og Alice Nielsen som revisorsuppleant. Begge valgt ved samtykke.

Eventuelt

Bjarne Leth Nielsen, referent