Referat af generalforamling nr. 11, 2005

Udgivet 19/01-2005

Helle Mathiesen åbner generalforsamlingen
Knud Th. Pedersen aflægger beretning
Flere medlemmer og gæster
Generalforsamlingen evalueres

Referat af 11. ordinære generalforsamling afholdt i værkstedets gårdhave torsdag den 26. maj 2005 kl. 17.

35 medlemmer var repræsenteret, hvortil kommer mange ledsagere og gæster. Generalforsamlingen kunne igen i år holdes udendørs i sol og varme.

Fra værkstedet deltog Søren Ellitsgaard.

I formanden Poul Erik Højlunds fravær bød Knud Th. Pedersen velkommen til de fremmødte og gik herefter over til dagsordenen.

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Helle Mathiasen, som blev valgt.
Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens beretning var følgende:

Det er en stor glæde for bestyrelsen at kunne aflægge beretning på denne 11. generalforsamling, siden foreningen blev stiftet i 1994.

Der er sat fokus på en forskønnelse og ansigtsløftning af de bygninger og det område, der hører under Ejerforeningen Valhøj, som Stentrykkets Venner og dermed værkstedet er en del af. Stentrykkets Venner deltager aktivt i dette arbejde.

Ejerforeningen Valhøj omfatter – udover Værkstedet her –

  • Valhøjvej 15 (”Forhuset” med 6 lejligheder)
  • Gl. Jernbanevej 12 – 14 (beboelse med 11 lejligheder)
  • Langhuset (privat beboelse for 1 familie), som allerede er gennemgribende ombygget samt
  • Valhøjvej 13 B og D (som ejes af Immigrant Welfare Society)

Stentrykkets Venner har heldigvis til stadighed sørget for en rimelig vedligeholdelse af Værkstedets bygninger og udenomsfaciliteterne.

Senest blev i 2004 2. salen gennemgribende renoveret, således at den kan anvendes til kontor, til arkivopbevaring samt til Sørens kreative aktiviteter.

Nu forestår der i løbet af den kommende måned en ombygning og renovering af ”tegnestuen” med bl.a. etablering af badefaciliteter og modernisering af toiletforholdene. Senere skal facaden mod gården og brandtrappen istandsæt­tes og males. Når disse arbejder er udført, skulle der ikke inden for de nær­meste år komme væsentlige udgifter til renovering af ejendommen.

Som det måske er blevet bemærket, har foreningen fået en hjemmeside (www.stentrykketsvenner.dk). Den har i de forløbne måneder været under opbygning. Foreningens stifter, Jørgen la Cour, har fra Australien været inspirator og igangsætter. Lay-out står Søren for, og arbejdet med at lægge tekst og billeder ind har vores kasserer Bjarne Hansen med support fra sønnen Kristoffer været mester for. Stor tak til alle for en ihærdig og dygtig indsats!!

Det er tanken, at hjemmesiden fremover skal styres af Kirsten Østergaard. Der er også oprettet en mail-adresse, således at kommunikationen er blevet lettere. Alle opfordres til – hvis det ikke allerede er sket – at give deres mail-adresse til Kirsten.

Generalforsamlingsreferat, nyhedsbreve, nyheder i øvrigt m.v. vil senere blive lagt ind på hjemmesiden. Eksempelvis påregner vi at lægge billeder fra generalforsamlingen ind sammen med referatet. Arne Schledermann har lovet at forsyne os med billeder fra sit digitalkamera.

Meningen er naturligvis også, at medlemmer, Kunstforeninger og andre interesserede via hjemmesiden skal få inspiration til at købe tryk – både de tryk som foreningen er ejer af og de tryk, som Søren har til salg.

Aktiviteterne på værkstedet har kunnet følges i de Nyhedsbreve, som er udsendt. Som det har kunnet læses, har Søren haft meget at se til og har løbet virkelig stærkt. Det er dejligt, at aktiviteten har været stor – det indicerer, at forretningen for Søren går godt.

Årstrykket er i år udarbejdet af Frans Kannik, der senere vil fortælle om trykkets tilblivelse og efter sigende har en overraskelse. Der vil i øvrigt for de fremmødte medlemmer være mulighed for at vælge mellem 3 tryk, som Kannik har lavet. Vi skylder Frans Kannik en stor tak for et spændende årstryk.

Kun ganske få medlemmer har i det forløbne år ønsket at opsige medlemskabet. Det tyder på stor trofasthed og vel også tilfredshed med foreningen, og det kan bestyrelsen kun være glad for.
Til slut skal der lyde en stor tak til Søren, der på fortrinlig måde er krumtappen omkring værkstedets mange og spændende aktiviteter. Søren har positivt og konstruktivt bidraget med ideer og forslag til de renoveringer af ejendommen, der skal udføres i den næste måneds tid. Samarbejdet har været nemt, problemfrit og en fornøjelse.

Kirsten Østergaard er en uundværlig hjælp i det ofte mere kedelige, men nødvendige sekretariatsarbejde. Kendetegnende for Kirsten er, at hun er omhyggelig og grundig, og der er orden i tingene. Per Paakjær har som sædvanlig ydet en stor indsats i bestyrelsens daglige arbejde, og vores kasserer Bjarne Hansen har vogtet finanserne og indbetaling af kontingenter. Tak til alle for en dygtig og engageret indsats.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2004 til godkendelse.

Kasserer Bjarne Hansen redegjorde for det fremsendte regnskab, som herefter blev godkendt.

Fremlæggelse af budget for 2006 til godkendelse, herunder fastlæggelse af medlemskontingent og indskud.

Budgettet blev gennemgået af Bjarne Hansen.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (kr. 450,-) og indskud ( kr. 3.ooo,-)
Budgettet – herunder kontingent og indskud – blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen.

Der var ikke forslag.

Forslag fra medlemmerne.

Der var ikke indkommet forslag.

Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant.

Knud Th. Pedersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem og Per Paakjær som suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:

  • Poul Erik Højlund (formand)
  • Bjarne Hansen samt
  • Knud Th. Pedersen
  • Suppleant: Per Paakjær

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Ole Ørnstrup blev genvalgt som foreningens revisor, og Ib Frandsen genvalgt som revisorsuppleant.
Eventuelt.

Frans Kannik præsenterede årets tryk og oplyste at der var mulighed for at købe yderligere 2 tryk (således at man erhvervede samtlige de 3 tryk) mod betaling af kr. 1.000,-. Der var herefter lodtrækning om 2 tryk og en bog.

Vinderne blev:

Hanne Gothjelpsen, Bjarne Hansen og Kirsten Østergaard

Et medlem foreslog, at forsamlingen i anledning af formandens sygdom skulle sende ham en buket blomster. Dette er efterfølgende sket.

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen.

Formanden takkede dirigenten for veludført ledelse.

Efter generalforsamlingen var der lejlighed til at bese værkstedet udstilling og renoveringen af 2. sal.
Der blev serveret sandwich samt drikkevarer. Rigtig mange medlemmer gav sig god tid til en hyggelig snak i de dejlige omgivelser og det fine vejr.

Maj 2005.

Knud Th. Pedersen, referent
Helle Mathiasen, dirigent