Referat af generalforamling nr. 22, 2016

Udgivet 19/05-2016

Referat af den 22. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING torsdag den 26. maj 2016

Generalforsamlingen blev som sædvanligt afviklet i god stemning i de hyggelige omgivelser i værkstedets gårdhave. Omkring 29 medlemskaber var repræsenteret og i alt ca. 55 deltog i generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Formanden, Helle Kamvig, bød velkommen og foreslog Knud Th. Pedersen valgt som dirigent. Dette blev vedtaget. Knud konstaterede generalforsamlingens lovlighed og gik derefter over til afviklingen af dagsordenen.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v. Helle Kamvig
Velkommen til den 22. Generalforsamling i Foreningen Stentrykkets Venner.
Bestyrelsens arbejde:
Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor vi har arbejdet med årstrykket, ejendommens vedligeholdelse, relationer til naboerne i ejerforeningen, foreningens økonomi, relationer til værkstedet samt nyhedsbreve. Ikke mindst valget af kunstnere til foreningens tryk er en spændende og vigtig del af vores arbejde. Charlotte Nellemann har ønske at udtræde af sin suppleantpost i bestyrelsen, da hun venter tvillinger og derfor ikke kunne afse tid, til også at være i bestyrelsen. Det har vi stor forståelse for, og vi siger tak til Charlotte for den indsats, som hun har bidraget med.

Medlemssituationen:
Der er kommet 3 nye medlemmer til. Vi vil gerne sige velkommen til Københavns Hovedbiblioteks Kunstforening BIB, Birgitte Chemnitz Rødsgaard samt Cecilie Nachman
Vi er igen 100 medlemmer i foreningen.

Ejendommen:
Foreningen ejer jo ejendommen, hvor værkstedet ligger, og vi foretager løbende reparationer og forbedringer på huset. I år er der sat nyt sprossevindue på 2 sal, desuden har vi fået lavet nyt fint linoleumsgulv på 1. sal. Derudover er vi ved at indhente tilbud på gennemgang og reparation af vindskeder og vinduer. En nye port, arbejder vi også på, men der skal vi blive enige om udformning samt pris.

Legatet:
Der er i år ikke solgt nogle af Dronningens litografiske arbejde. Vi har derimod solgt 2 tryk af andre kunstnere, samt brugt 5 tryk til velkomstgaver og præmier ved generalforsamlingen. Igen vil vi tilskynde foreningens medlemmer til at anbefale køb af kunstner legatets tryk. Der er andre muligheder end Dronningens tryk,f.eks. værker af Erik A. Frandsen, Morten Buch, Adam Saks, Mie Mørkeberg eller Catrine Raben Davidsen. Vi støtter både værkstedet og yngre kunstnere, når vi kan uddele kunstnerlegatet, så derfor er det vigtigt, at vi løbende får tilført midler til legatet. Vi regner med i 2016 at kunne uddele endnu en legatportion, hvilket i praksis vil sige at en yngre kunstner inviteres til at arbejde med et tryk på værkstedet under kyndig vejledning af Søren.

Værkstedet:
Søren fortæller, at ordrebogen fortsat er meget tilfredsstillende. F.eks. kommer Claus Bojesen, Jacob Drastrup, Anne Sofie Madsen, Adam Saks, Tal R., Per Kirkeby og Mie Mørkeberg og arbejder hen over forår og sommeren.

Årets kunstner:
Dette års kunstner er Jørgen Haugen Sørensen. En af Danmarks mest prominente billedhuggere. De fleste har stiftet bekendtskab med Jørgens skulptur på Sankt Hans Torv eller ved muren på Assistens kirkegården. Senest har Jørgen udsmykket Domhuset på Nytorv, hvor han færdiggjorde det retslokale som Thorvaldsen var påtænkt, men pengene slap dengang op og retslokalet blev aldrig fuldendt. Det er det nu med pragtfulde værker af Jørgen Haugen Sørensen. Jørgen er repræsenteret på bl.a. Statens Museum for kunst, Aros m.fl. I 2014 donerede han sin store samling af skulpturer, skitser og tegninger til Bornholms Kunstmuseum, hvor man løbende kan se et udvalg af hans pragtfulde værker. Det kan varmt anbefales. Jørgen Haugen Sørensen er repræsenteret på Galleri Alf.
Vi arbejder i øjeblikket på at lave en tur i efteråret til Domhuset for at se på Jørgens udsmykning af Retten.
Medlemstrykket, som trykkes når foreningen økonomi tillader det, lavet i år af kunstneren Gudrun Hasle. Gudrun Hasle er uddannet på Det Fynske Kunstakademi i 2008. Hun arbejder i mange forskellige medier, fra broderi til fotografi. Hendes kunst udspringer fra hendes egne erfaringer; som mor, ordblind og det daglige liv. Hun står som kunstner i forlængelse af 1970Â’ernes feministiske kvindekunst. Gudrun er repræsenteret på Statens Museum for kunst, og Horsens Kunstmuseum. Gudrun Hasle er i stald hos Galleri Tom Christoffersen.

Afslutning:

Som afslutning siger bestyrelsen tak til alle, der har bidraget til foreningens virke og støttet bestyrelsen i dens arbejde. Tak til Søren for stille lokaler til rådighed for bestyrelsen.
Der var ingen kommentarer til formandens beretning, som blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2015 til godkendelse
Regnskabet var udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. Det blev fremlagt af kasserer Bjarne Hansen. Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget for 2017 til godkendelse, herunder fastlæggelse af medlemskontingent og indskud.
Budgettet blev fremlagt af kassereren. Bestyrelsen foreslog uændret indskud kr. 3.000 og uændret kontingent kr. 550. Budget- og kontingentforslag blev vedtaget.

5. Forslag fra bestyrelsen
Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

6. Forslag fra medlemmerne
Der var ingen forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant
Bjarne Leth Nielsen var på valg og blev genvalgt. Som suppleant foreslog bestyrelsen valg af Birgitte Rødsgaard. Vedtaget.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslog genvalg af Ole Ørnstrup som revisor og Ib Frandsen som revisorsuppleant. Begge blev genvalgt.

9. Eventuelt

Herefter takkede formanden dirigenten for veludført gerning og lukkede generalforsamlingen.

Der blev blandt de fremmødte trukket lod om et legattryk af Mie Mørkeberg.

De fremmødte blev herefter trakteret med sandwich og forfriskninger, og man kunne efter den gode generalforsamling tage sit årstryk og sit medlemstryk med hjem.

15. juli 2016

Bjarne Leth Nielsen, referent

Knud Th Pedersen, dirigent