Referat af generalforsamling nr. 20, 2014

Udgivet 19/05-2014

36 medlemmer var repræsenteret, hvortil kommer ledsagere og gæster – i alt mere end 50 personer. Generalforsamlingen kunne atter i år holdes udendørs.

Fra værkstedet deltog Søren Ellitsgaard.

Foreningens kasserer, Bjarne Hansen, bød velkommen til de fremmødte og gik herefter over til dagsordenen.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Per Paakjær, som blev valgt.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

     ” Velkommen til den 20. Generalforsamling i Foreningen Stentrykkets Venner.    

       En særlig velkomst til Bettina La Cour, som er kommet fra Australien med sine 2 børn

Starten:

I 1994 mødtes Jørgen La Cour, og jeg (Bjarne Hansen) her på værkstedet, i vores fælles interesse for værkstedet, kunstnere vi kendte og det litografiske tryk i særdeleshed

Ejendommen blev sat til salg, og så opstod ideen om etablering af en forening til køb af ejendommen og som støtte for det litografiske værksted Hostrup Pedersen & Johansen ved at arbejde for udbredelse af kendskabet til litografi / stentryk som kunstform.

I de 20 år, der er gået, har foreningen og legatet i overensstemmelse med formålet udgivet 51 litografier udført af 35 forskellige kunstnere, der spænder over alle stilarter.

Legatet

I år 2000 stiftede vi Foreningen Stentrykket Venners kunstnerlegat.

Starten på dette legat var en donation fra foreningens æresmedlem Hendes Majestæt Dronningen, som i en periode selv har arbejdet på værkstedet. Vi har fortsat eksemplarer af trykket ”Vinteren springer i blomst” til salg til fordel for legatet.               

Legatet er efterfølgende uddelt til unge lovende kunstnere, som for at give dem mulighed for at prøve at arbejde med litografiet som kunstnerisk udtryk.

Bogen:

Vi har valgt at fejre jubilæet med udgivelsen af kunstbog med eksempler på tryk af de kunstnere, vi har haft ide 20 år

Bogen har fået titlen ”I trykke rammer”, og det har været et stort projekt.

Teksten er skrevet af kunstanmelder Tom Jørgensen, fotografering af tryk er udført af vores medlem Bo Olsen og Panorama Fotostudie, opsætning og klargøring til tryk er udført af Søren Ellitsgaard, Bjarne Hansen har skrevet om foreningens historie og  Helle Kamvig har læst korrektur. Vi siger tak til dem alle.                          

Bogen er en gave til medlemmerne og til udbredelse af kendskabet til foreningen.

Bestyrelsens  arbejde:

Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder, hvor vi har arbejdet med bogens tilblivelse, ejendommens vedligeholdelse herunder installation af fjern varme, relationer til naboerne i ejerforeningen, foreningens økonomi, relationer til værkstedet, nyhedsbreve samt ideer og forslag til nye kunstnere.

For 2 år siden fik Helle Mathiesen forfald som formand, og Kirsten Højlund trådte ind i bestyrelsen fra suppleantposten. Nu har Kirsten Højlund trukket sig pga sygdom og Helle Kamvig er trådt ind i bestyrelsen fra suppleantposten.

Medlemssituationen.

Nogle går og nye kommer til. Der er en årlig tilgang af nye medlemmer på 2-3 stykker.

Vi ingen ledige medlemskaber. Men vi opretter gerne en venteliste.Vi vil benytte lejligheden til at ønske nye medlemmer velkommen, og håber at I får

får glæde af jeres medlemskab.

Ejendommen:

I efteråret havde vi en vellykket installering af fjernvarme, så vi nu har egen forsyning af varme samt varmt og koldt vand fra de rigtige haner.

Der har også været mindre reparationer på ejendommen. Nogle tagsten faldt ned heldigvis uden at gøre skade på andet end Sørens gamle bord. Efter reparation klarede taget stormen.

Værkstedet:

Mange dygtige kunstnere har arbejdet på værkstedet i det sidste år.

Morten Buch, som lavede sidste års årstryk, havde en atelierudstilling kaldet : ”Spejlvendt. Der var fernisering  i april med stort fremmøde også af medlemmer.                                                 

I efteråret havde vi igen et vellukket besøg i kunstnerens atelier. Denne gang var det hos Morten Buch som havde udført Årstrykket. Besøget gav et fint indblik i Morten Buchs tanker og teknik bag værkerne, så vi kan varmt anbefale at deltage lignende arrangementer.

Årets kunstner:

Dette års kunstner er den grønlandske kunstner Aka Høegh. Aka Høegh har desværre ikke kunnet deltage i generalforsamlingen.

Kunstnerlegatet:

Legatets kunstner legat er i år givet til Mie Mørkeberg. Mie er bortrejst og beklagede meget, at hun ikke kunne være tilstede for at modtage sit legat.

Aka Høeghs tryk kan ses i atelieret

Bjarne Leth Nielsen vi senere fortælle mere om kunstnerne og deres værker.

(BLNs præsentationerne er indsat sidst i referatet fra generalforsamlingen.)

Afslutning:

Som afslutning siger bestyrelsen tak til alle, der har bidraget til foreningens virke inklusive os selv.

En særlig tak til Knud Th. Pedersen, der efter sin udtræden af bestyrelsen har været et værdifuldt forbindelses led til Ejerforeningen og naboerne

Og en særlig tak til Bo Olsen, som har fotograferet alle trykkene til bogen”

Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt med akklamation.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2013 til godkendelse:

Kasserer Bjarne Hansen redegjorde for det fremsendte regnskab, som herefter blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for 2015 til godkendelse, herunder fastlæggelse af medlemskontingent og -indskud.

Budgettet blev gennemgået af Bjarne Hansen. Bestyrelsen foreslog uændret indskud kr. 3.000 og kontingentet uændret til kr. 550.

Budgettet,  herunder kontingent og indskud,  blev godkendt.

5.    Forslag fra bestyrelsen:

Der var ingen forslag.

6.    Forslag fra medlemmerne

Der var ingen indkomne forslag.

7.   Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant

Kirsten Højlund der var indtrådt i bestyrelsen Helle Mathiesen afgang, var på valg, men genopstillede ikke. Bestyrelsen består herefter af Bjarne Hansen, Bjarne Leth Nielsen og Helle Kamvig. Som ny suppleant til foreslog bestyrelsen Charlotte Nellemann, der blev valgt.

8.   Valg af revisor og revisorsuppleant.

Ole Ørnstrup blev genvalgt som foreningens revisor, og Ib Frandsen genvalgt som revisorsuppleant.

9.   Eventuelt

På bestyrelsens vegne fremlagde Bjarne Leth Nielsen nogle tanker om medlemskredsen og fore-ningens fremtidige udgivelser.

“Der er mange gode motiver og grund til at være medlem af Stentrykkets  Venner. Foreningen har jo bl.a. som formål at støtte værksstedet i Valby for herved at sikre at der fortsat arbejdes med den original litografiske teknik i en moderne kunstverden. Dette er i sig selv et medlemskab værd, og der kvitteres fra foreningen med et årstryk til alle medlemmer.

Mange af os  har fyldt væggene op derhjemme, og årstrykket bliver således arkiveret i den stadig stigende stak af dejlige litografier – eller foræret til børn og børnebørn. En rigtig god ide og helt i foreningens ånd. Færre medlemmer har stadig god vægplads og måske også viljen til at udskifte de gamle arvestykker med ny litografisk kunst.  Her er vi meget leveringsdygtige, og vi er glade for at høre og evt se at foreningens tryk bliver indrammet og hængt op.

Bestyrelsen vælger vores kunstnere ved at følge med i kunstverdenen. Vi diskuterer i bestyrelsen evt emner til kunstner til næste årstryk, og vi konsulterer Søren, der jo har den faglige viden og en direkte linie ind i danske kunstverden.

Vi tilstræber en variation i kunstnerisk udtryk og genre, men er naturligvis klar over, at vi ikke kan tilfredsstille alle smagsnuancer i vores medlemskreds.

Vi løber aldrig tør for nye ideer, men vi vil på den anden side også gerne åbne for forslag til nye kunstnere og nye stilarter fra vore medlemmer. Derfor inviterer vi herved vore medlemmer til at gå i dialog med bestyrelsen om de fremtidige kunstnere bag vore årstryk. Jeg vil ikke komme ind på de begrænsninger, der altid er med hensyn til budget, tidsplaner, værkstedets kapacitet o.s.v., men her blot opfordre vore medlemmer til at komme med egne begrundede forslag til nye kunstnere. Dette vil være i medlemsdemokratiets sande ånd. Vi vil være positive, omend der dog aldrig kan stilles garanti for at vi følger forslagene”.

Et medlem benyttede lejlighed til at foreslå Bentemarie Kjeldbæk som en kommende årskunstner. Bestyrelsen har noteret sig dette forslag.

Søren Ellitsgaard bad om ordet og takkede bestyrelsen for det altid gode samarbejde.

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen.

Formanden takkede dirigenten for veludført ledelse, og der blev overdraget en vingave til Bo Olsen for det flotte fotoarbejde til bogen.

Der var herefter lodtrækning om 1 tryk af Mogens Andersen

Trykket blev vundet af Henry Rahbek Christensen.

Efter generalforsamlingen var der lejlighed til at bese værkstedets udstilling.

Der blev serveret sandwich og drikkevarer. Mange medlemmer gav sig god tid til en hyggelig snak i de dejlige omgivelser og det gode vejr.

Juni 2014

Bjarne Leth Nielsen, referent
Per Paakjær dirigent

Præsentation af Aka Høegh

Aka Høegh har i år udført et vidunderligt tryk i sort-hvid til medlemmerne. Jeg har omtalt Aka og hendes kunst i vores Nyhedsbrev og vil blot her tilføje, at også årstrykket  et  typisk værk for hendes politisk engagerede kunst. Der er 15 – måske flere – isbjørne i alle afskygninger og former på hendes tryk. Det er ikke helt let at se, hvor de befinder sig, eller om de har det godt. Der er en vis tension og utrykhed i flokken af dyr. Snefnug daler ud af den mørke arktiske himmel.

Aka har kaldt sit litografi for “Unnuaq”. Jeg har i går ringet til den grønlandske repræsentation i Danmark, for at får et sikkert svar på oversættelse af Unnuaq. Det betyder “I nat”. Det er en god titel. Vi har kun kort tid til at redde vore truede dyrearter og til at sikre vores følsomme arktiske natur. Unnuaq  formidler dette budskab på fantastisk måde. Tak for det Aka Høegh.

Præsentation  af Mie Mørkeberg

Mie Mørkeberg er 34 år (1980). Hun er uddannet på Kunstakademiet i  København, hvor hun tog afgang i 2006. Hun har haft adskillige separatudstillinger, og er idag tilknyttet Galleri Tom Kristoffersen. Hun har udført flere udsmykningsopgaver, bl.a. – og efter en anbefaling fra Akademirådets afdeling for Kirkekunst  – en kirkeudsmykningsopgave i Skjern Kirke. I denne opgave overmalede hun bl.a. den eksisterende altertavle fra 1600-tallet, en handling som nok kunne tænkes at sætte sindene i kog.

I sin kunst dæmoniserer Mie Mørkeberg  vores nærmeste omgivelser. Hendes billeder har en velkendt dagligdags ramme, oftest uden mennesker, men med tydelige spor af menneskelig destruktiv aktivitet. Hun har noget dæmonisk og uhyggeligt indarbejdet i sine billeder, et underbevidsthedens mareridt, der på en ofte grotesk måde forvrænger det ellers velkendte, hjemlige og hverdagsagtige miljø. Sorte og røde plamager befolker pludselig rummet og noget faretruende rejser sig og trænger sig på. Hendes billeder bliver en trussel mod vores ofte trykke hverdag. Denne teknik giver rum for personlige tolkninger af hendes kunst.

Mie har lavet en skitse til det litografi som hun udfører for Stentrykkets Venner. Og det levet til fulde op til hendes motiviske psykologiske horrorstil.  Et idyllisk drivhus med planter og vandkande er placeret midt i naturen. Drivhuset er lyserødt, feminint. Alt er godt.  Denne idyl sprænges imidlertid på voldsomste vis. Den omgivende natur går amok, mørkner og omklamrer vores trykke drivhusramme.  Inde i drivhuset vokser planter til grotesker væsener, og de gennembryder tag og vægge. En sort flod af ubestemmelig substans løber ud af den åbne drivhusdør og oversvømmer det omgivende terræn.

Hun fortæller os med sin kunst, at vi ikke bør tage vores trykke hverdag for givet. Vi tror vi har indrettet os i en harmonisk og sikker verden, men denne harmoni, som vi tager for givet i vores hverdag, kan i glimt vise sig at være en illusion.

Vi er i Stentrykkets Venner glade for at vi har formået Mie Mørkeberg til – med  sin kunst  – at hjælpe os med livets forståelse.

Mies legat er på 10.000 kr. Hun  udfører trykket i et oplag på 60 nummererede og signerede eksemplarer. Af dette oplag går 20 til foreningen, 20 til værkstedet og 20 til kunstneren.  Trykket er ikke færdig endnu, men vil ende med ca. 8 farver.

Foreningens eksemplarer vil blive solgt til interesserede og indtægterne vil indgå i legatfondet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.  Prisen er ikke endeligt fastlagt, men vil komme til at ligge i området 3000 – 3500 kr.

Vi råder som sagt over 20 eksemplarer. Bestyrelsen har besluttet, at  hvis man vil sikre sig et af Mies tryk, og tegne sig på en liste her på generalforsamlingen, vil tilbyde en rabat på ca 500 kr på den endelige pris, dvs. Vi tilbyder derfor i dag trykket til 2800 kr, et beløb, der kan blive ændret en smule, når slutprisen er fastlagt med Mie og hendes galleri