Referat af generalforsamling nr. 21, 2015

Udgivet 19/05-2015

Generalforsamlingen blev som sædvanligt afviklet i god stemning i de hyggelige omgivelser i værkstedets gårdhave. Omkring 25 medlemskaber var repræsenteret og i alt ca. 50 deltog i generalforsamlingen.

1.      Valg af dirigent

Formanden, Helle Kamvig bød velkommen og foreslog Knud Th- Pedersen valgt som dirigent. Dette blev vedtaget.  Knud erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og gik derefter over til afviklingen af dagsordenen.

2.      Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v. Helle Kamvig

Velkommen til den 21. Generalforsamling i Foreningen Stentrykkets Venner.

Jørgen La Cour: Som alle sikkert har læst i Nyhedsbrev nr. 48. marts 2015, døde Stentrykkets Venners stifter, Jørgen la Cour, i december 2014 i sit hjem i Australien. Vi fra bestyrelsen er glade for at Jørgen nåede at se jubilæumsbogen, og at vi ved det ekstraordinere Nyhedsbrev nr. 47 fik gengivet Jørgen la Cours og Peter Johansen tekst om tilblivelsen af Foreningen.                              

Bestyrelsens arbejde: Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder, hvor vi har arbejdet med årstrykket, ejendommens vedligeholdelse, relationer til naboerne i ejerforeningen, foreningens økonomi, relationer til værkstedet samt nyhedsbreve. Ikke mindst valget af kunstnere til foreningens tryk er en spændende og vigtig del af vores arbejde. Vi opfordrede sidste år medlemmerne til at foreslå mulige nye kunstnere til vores tryk. Vi har modtaget forslag om Bentemarie Kjeldbæk og om Anne Sofie Meldgaard. Disse kunstnere er derfor nu blandt de kandidater, som vi vurderer til fremtidige tryk.

Medlemssituationen. Jørgen la Cours medlemskab er overgået til foreningen, og vi kan derfor byde Daniel El Fassi, der var fremmødt, velkommen som nyt medlem i foreningen. Vi er nu 100 medlemmer, men optager gerne interesserede på venteliste.

Ejendommen: Foreningen ejer jo ejendommen, hvor værkstedet ligger og vi foretager løbende reparationer og forbedringer på huset. Vi har for nyligt indhentet tilbud på ny port samt nyt sprossevindue på 2 sal, og forventer at dette arbejde udføres hen over sommeren.

Legatet: Vi har solgt 3 tryk af Dronningens litografiske arbejde i anledningen af hendes 75 års fødselsdag. Der er stadig et mindre antal tryk tilbage. Vi vil i den anledning tilskynde foreningens medlemmer til at anbefale køb af kunstnerlegates tryk, heriblandt Dronningens tryk eller f. eks. Mie Mørkebergs vidunderlige tryk fra 2014, således at vi kan fortsætte med at uddele kunstnerlegatet til stor glæde for yngre danske kunstnere og værkstedet. 

For at støtte Dansk Handicap Forening har vi valgt at donere hele oplaget af kunstneren Jesper Kristiansen. Det er serien på fire litografier med brydere. De har med stor ære og glæde modtaget donationen.

Værkstedet: Søren fortæller, at der er godt gang i ordrebogen med opgaver for forskellige foreninger og virksomheder. F.eks. har Mie Mørkebjerg været i gang med fire tryk til Odense Universitets Hospital. Generelt er der også pænt gang i salget. Kasper Fleng er startet som deltidsmedhjælper på værkstedet.

Årets kunstner: Dette års kunstner er Morten Schelde. Han er uddannet fra Fyns Kunstakademi og fra det Kgl. Danske kunstakademi. Morten er repræsenteret hos Galleri Susanne Ottesen og gallerier i Sverige, England og NY, USA.  Morten er repræsenteret på bl.a. Louisiana og Arken.

De fleste har sikkert stiftet bekendtskab med Mortens udsmykning af Frederik d. VIII Palæ på Amalienborg.

Den 11. juni er der atelierbesøg hos Morten Schelde, hvilket vi glæder os meget til. Vi håber at mange af vore medlemmer vil deltage i dette arrangement.

I 2016 forventer vi, ud over årstrykket, også at udgive et såkaldt medlemstryk. Vi arbejder sammen med Søren om at finde den rette kunstner. 

Afslutning: Som afslutning siger bestyrelsen tak til alle, der har bidraget til foreningens virke og støttet bestyrelsen i den arbejde. Jeg vil gerne takke bestyrelsens to Bjarner for det kæmpearbejde som de lægger i foreningens ve og vel, og især tak for at tumle med Charlotte og jeg som jo er helt nye i foreningens arbejde. 

Der var ingen kommentarer til formanden beretning

3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse

Regnskabet var udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. Det blev fremlagt af kasserer Bjarne Hansen. Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev godkendt

4.      Forelæggelse af budget for 2016 til godkendelse, herunder fastlæggelse af medlemskontingent og indskud.

Budgettet blev fremlagt af kassereren. Bestyrelsen foreslog uændret indskud kr. 3.000 og uændret kontingent kr. 550. Budget- og kontingent forslag blev vedtaget.

5.      Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag fra bestyrelsen

6.      Forslag fra medlemmerne

Der var ingen forslag fra medlemmerne

7.      Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant

8.      Bjarne Hansen var på valg og blev genvalgt. Som suppleant foreslog bestyrelsen genvalg af Charlotte Nellemann. Vedtaget.

9.      Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslog genvalg af Ole Ørnstrup som revisor og Ib Frandsen som revisorsuppleant. Begge blev genvalgt.

10.  Eventuelt

Et medlem spurgte om, hvordan det var gået de kunstnere, der havde modtaget foreningen legat. Bestyrelsen svarede, at man havde indtryk af at det gik dem godt, bl.a. havde den seneste legatmodtager, Mie Mørkeberg, netop modtaget Statens Kunstfonds 2-årrige arbejdslegat.

Herefter takkede formanden dirigenten for veludført gerning og lukkede generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen blev årstrykket af Morten Schelde præsenteret. Morten var til stede og fortalte lidt om sig selv og sin kunst. Præsentation bliver fulgt op af et atelierbesøg hos Morten Schelde den 11. juni.

Der blev blandt de fremmødte trukket lod om et legattryk af Mie Mørkeberg.

De fremmødte blev herefter trakteret med sandwich og forfriskninger, og man kunne efter den gode generalforsamling tage sit årstryk med hjem.

15. juni 2015

Bjarne Leth Nielsen, referent

Knud Th Pedersen, dirigent