Vedtægter

Bestyrelsen Om foreningen Vedtægter Kunstlegatet Vejen til Valby

§ 1. Foreningen er stiftet af en kreds af privatpersoner omkring
Hostrup-Pedersen og Johansen Litografiske Værksted i Valby.

Værkstedet er foreningens hjemsted. Værneting er Københavns Kommune.

§ 2. Foreningens formål er:

 • at fremme udbredelsen af ægte litografiske tryk – (stentryk)
 • at eje og udleje en ejendom, hvor der kan drives et litografisk værksted
 • at give kunstnere mulighed for – bl.a. ved legatuddeling – at eksperimentere med trykning af litografier på værkstedet
 • at yde støtte til andre aktiviteter til fremme af stentrykkunst

§ 3. Foreningens formål søges løst ved:

 • at foreningen lader litografiske tryk udføre på værkstedet
 • at foreningens medlemmer hver især arbejder for, at værkstedet tilføres opgaver fra anden side.
 • at iværksætte aktiviteter af anden art end ovenfor nævnt under denne paragraf, som efter bestyrelsens skøn tjener til at fremme formålene

§ 4. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, ægtepar eller virksomheder.

I sidstnævnte tilfælde skal medlemskabet henføres til en navngiven person i virksomheden.
Samtidig med optagelse i foreningen indbetaler medlemmet et indskud, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.
Medlemskabet – herunder indskuddet – kan overføres til anden person, henholdsvis gå i arv.
Foreningens sekretariat fører en liste over samtlige medlemmers navne og adresser.
Det påhviler medlemmerne at give sekretariatet meddelelse om adresseændring samt overførsel af medlemskab.
Medlemmer har ikke krav på foreningen om tilbagebetaling af indskud ved medlemskabets ophør.
Den ordinære generalforsamling fastlægger et årligt kontingent for det kommende år. Kontingentet forfalder til betaling senest den 1. marts.
Hvis kontingentet efter påkrav ikke er betalt senest den 1. maj i det år, hvori det er forfaldent, anses medlemskabet for ophørt. Medlemskabet overgår herefter uden kompensation til foreningen, der frit kan disponere over dette.

§ 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

Samtlige registrerede medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor ikke disse vedtægter foreskriver andet.
På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende afholdes skriftlig afstemning.
Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end 2 stemmer ifølge fuldmagt.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen derom. En sådan begæring skal indeholde de forslag, som ønskes behandlet og generalforsamlingen skal afholdes inden 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen.

Til generalforsamlingen indkaldes medlemmerne med mindst 10 dages varsel ved brev eller e-mail, som indeholder dagsorden med eventuelle forslag.

§ 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent og indskud.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Forslag fra medlemmerne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1. april for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen.
Der føres protokol over det på generalforsamlingen passerede.

§ 7. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen, således at 1 medlem afgår efter tur hvert år.

Der vælges 1 suppleant for et år ad gangen.
Valgbare til bestyrelsen er stemmeberettigede personlige medlemmer, der er fyldt 18 år.
Genvalg kan finde sted.
Indtræder af en eller anden grund vakance i årets løb, supplerer bestyrelsen sig med den valgte suppleant. Skulle der opstå den situation, at der ikke findes valgt suppleant til at supplere sig med, vælger bestyrelsen, hvis den anser det for fornødent, selv et medlem til at fungere indtil næste generalforsamling.
Ved indtrædelse i bestyrelsen imellem to ordinære generalforsamlinger overtager den indtrådte suppleant den valgperiode, der måtte være gældende for det medlem, der er blevet suppleret.

§ 8. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer er tilstede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær kassererens – stemme afgørende.

§ 9. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og træffer med bindende virkning beslutning i foreningens anliggender.

Foreningen tegnes af 2 af bestyrelsens medlemmer i forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
For de af bestyrelsen på foreningens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 10. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 11. Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter og til beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget

Såfremt der ikke er 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, udsender bestyrelsen ved brev eller e-mail indkaldelse til en ny generalforsamling senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling og med mindst 10 dages varsel. Indkaldelsen indeholder dagsorden med eventuelle forslag. Forslag kan her vedtages med almindelig stemmeflerhed blandt de repræsenterede medlemmer, uanset disses antal.

§ 12. Generalforsamlingen træffer afgørelse om eventuel opløsning af foreningen.

Hvis foreningen opløses, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed beslutning om den nærmere fremgangsmåde i forbindelse med afvikling af foreningens forhold.
Eventuelt overskud efter afviklingen tilfalder til ligelig deling Statens Museum for Kunst og Louisiana, Museum for moderne kunst.

Foreningen Stentrykkets Venner
Valby, juli 2010.

Knud Th. Pedersen
Formand
Bjarne Hansen
Kasserer
Bjarne Leth Nielsen
Sekretær